Search This Blog

Sep 28, 2010

Narasimha Stuti by Pandit Trivikramacharya with meaning / Video / mp3


Narasimha Stuti by Shri Narayana Pandita Acarya
(Pandit Trivikramacharya)


Click on this to download as mp3 - Narasimha Stuti by Pandit Trivikramacharya


udaya-ravi-sahasra-dyotitam ruksha-viksham
pralaya-jaladhi-nadam kalpa-krid-vahni-vaktram
sura-pati-ripu-vakshash-cheda-raktokshitangam
pranata-bhaya-haram tam narasimham namami
udaya—rising; ravi—suns; sahasra—thousands; dyotitam—splendid; ruksha—angry; viksham—glance; pralaya—of devastation; jaladhi—ocean; nadam—sound; kalpa—kalpa; krit—doing; vahni—fire; vaktram—mouth; sura—of the demigods; pati—of the king; ripu—of the enemy; vakshah—the chest; cheda—breaking; rakta—with blood; ukshita—sprinkled; angam—limbs; praëata—of the surrendered souls; bhaya—the fears; haram—removing; tam—to Him; narasimham—Lord Nrisimha; namami—I bow down.


I bow down before Lord Nrisimha, who is splendid like thousands of rising suns, whose eyes are filled with anger, whose roar is like the roaring of the ocean at the time of the universe's destruction, whose face is like the blazing fires at the end of the kalpa, whose limbs are sprinkled with blood from the broken chest of Indra's enemy, and who removes the fears of His surrendered devotees.Text 1


pralaya-ravi-karalakara-ruk-cakra-valam
virala-yad-uru-roci-rocitashantarala
prati-bhayatama-kopatyutkatoccatta-hasin
daha daha narasimhasahya-virahitam me


pralaya—destruction; ravi—sun; karala—fearsome; akara—form; ruk—of light; cakra-valamcircle; virala-yad-uru-roci—great splendor; rocita—illuminated; ashantarala—the directions; prati-bhayatama—great fear; kopa—anger; aty-utkaöoccaööa-hasin—with loud laughter; daha—burn; daha—burn; narasimha—O Lord Nrisimha; asahya—invincible; vira—power; ahitam—inauspicious; me—of me.


O Lord whose splendor fills the directions with light, O Lord effulgent like the sun at the time of the universe's destruction, O invincible, all powerful Lord whose loud and angry laughter fills the demons with fear, O invincible, all-powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.Text 2


sarasa-rabhasa-padapata-bharabhirava-
pracakita-cala-sapta-dvandva-loka-stutas tvam
ripu-rudhira-nishekeëaiva shonamghri-shalin
daha daha narasimhasahya-virahitam mesarasa—passionate; rabhasa—violent; pada—feet; apata—falling; bhara—burden; abhirava—by the sound; pracakita—frightened; cala—going; sapta-dvandva-loka-stutah—to the fourteen worlds; tvam—You; ripu—enemy's; rudhira—blood; nishekeëa—by the shower; eva—indeed; shoëa—red; anghri—feet; shalin—possessing.


O Lord the sounds of whose passionate footsteps make the demons flee to the fourteen worlds, O Lord whose feet are reddened by the shower of Your enemy's blood, O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 3


tava ghana-ghana-ghosho ghoram aghraya jangha-
parigham alaghum uru-vyaja-tejo-girim ca
ghana-vighatitam agad daitya-janghalasangho
daha daha narasimhasahya-virahitam me


tava—Your; ghana-ghana-ghoshah—thunder of many clouds; ghoram—horrible; aghraya—smelling; jangha—legs; parigham—iron rod; alaghum—thick; uru—thighs; vyaja—seeming; tejah—of light; girim—mountain; ca—also; ghana-vighaöitam—to the sky; agat—far away; daitya-janghala-sagdhah—the multitude of fleeing demons.


O Lord, when they perceive the slightest scent of the iron mace that is Your legs or the mountain of light that is Your thighs, the demons, screaming like thunder, flee into the sky. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 4


kataki-kata-karala-dhatakagrya-stha-labha
prakata-pata-tadit te sat-katishthati-patvi
katuka katuka dushtatopadrishti-pramushtau
daha daha narasimhasahya-virahitam me
kaöaki—thighs; kaöaka—mountain; rajad-shining; hataka—golden; agrya-sthala—peak; abha—splendor; prakaöa—manifested; paöa—garments; taöit—lightning bolt; te—of You; sat-kaöi-stha—styaing on the hips; ati-paövi—very expert; kaöuka-kaöuka—hardest of the hard; dushöa—of the demons; aöopa—bewildered; drishöi—eyes; pramushöau—robbing.


O Lord, the golden effulgence of the mountain peak that is Your hips, a mountain peak clothed in the lightning flashes of Your yellow garments, has robbed the harsh and angry demons �of their eyes. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 5


prakhara-nakhara-vajrotkhata-rukshari-vakshah-
shikhari-shikhara-raktair akta-sandoha-deha
su-balibha-shubha-kukshe bhadra-gambhira-nabhe
daha daha narasimhasahya-virahitam me

prakhara—sharp; nakhara—claws; vajra—thunderbolt; utkhata—ripped apart; ruksha—hard; ari—of theenemy; vakshah—the chest; shikhari-shikhara—mountain peak; raktaih—with blood; akta—anointed; sandoha-deha—torso; su-balibha—with three folds of skin; shubha—glorious; kukshe—belly; bhadra—graceful; gambhira—deep; nabhe—navel.


O Lord, Your abdomen, with its handsome lines of tri-bali and its deep and graceful navel, is now anointed with blood from the mountain peak of Your enemy's hard chest, now ripped apart by Your sharp nails. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 6


sphurayati tava sakshat saiva nakshatra-mala
kshapita-ditija-vaksho-vyapta-nakshatra-margam
ari-dara-dhara janv-asakta-hasta-dvayaho
daha daha narasimhasahya-virahitam me


sphurayati—manifests; tava—Your; sakshat—directly; sa—that; eva—indeed; nakshatra-mala—stars; kshapita—destroyed; ditija—demon's; vakshah—chest; vyapta—maniefsted; nakshatra-margam—the pathway of the stars (the sky); ari—cakra; dara—and conchshell; dhara—holding; janu—to the knees; asakta—reaching; hasta-dvaya—hands; ahah—Oh!

O Lord who hold the disc and conchshell, O Lord whose hands reach to Your knees, O Lord who made a garland of stars shine in the sky of the defeated demon's chest. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 7katu-vikata-sataudho-dhattanad bhrashta-bhuyo
ghana-patala-vishalakasha-labdhavakasham

kara-parigha-vimarda-prodyamam dhyayatas te
daha daha narasimhasahya-virahitam me


kaöu—sharp; vikaöa—expanded; saöa—mane; augha—flood; udghaööanat—from the attack; bhrashöa—fallen; bhuyah—many; ghana—-paöala—multitudes of clouds; vishala—great; akasha—sky; labdha—obtained; avakasham—opportunity; kara—of the hands; parigha—the iron maces; vimarda-prodyamam—struck by the blows; dhyayatah—meditating; te—they.


O Lord whose great mane made many clouds fall from the sky, O Lord whose hands are formidable iron maces, I meditate on You. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 8hata-lutada-laghisthotkantha-dashto ‘sta-vidyut
sata-shata-katianorah-pitha-bhit sushtu nistham
patati nu tava kanthadhishtha-ghorantramala
daha daha narasimasahya viryahitam me

haöha—violent; luöhat—moving; alaghishöha—thick; utkaëöha—neck; dashöa—bitten; oshöha—lips; vidyut—lightning; saöa—mane; shaöha—of the demon; kaöhina—hard; urah-piöha—chest; bhit—breaking; sushöhu—greatly; nishöham—faith; paöati—recites; tu—indeed; tava—of You; kaëöha—on the neck; adhishöha—placed; ghora—horrible; antra—of entrails; mala—garland.


O Lord, Your thick neck is turned to Your vicious enemy. You bite Your lips in anger. Your mane is like lightning. You eagerly rip apart the demon's chest. The horrible necklace of entrails around Your neck recites eloquent prayers glorifying You. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 9


hata-bahu-mihirabhasahya-samhara-ramho
huta-vaha-bahu-heti-hreshitananta-heti
ahita-vihita-moham samvahan saimham asyam
daha daha narasimhasahya-virahitam me


hata—defeated; bahu—many; mihira—suns; abha—splendor; asahya—unbearable; samhara—destruction; ramhah—violence; huta—offered; vaha—fire; bahu—many; heti—flames; hreshita—roars; ananta—limitless; heti—splendor; ahita—to the enemies; vihita—given; moham—bewilderment; samvahan—carrying; saimham—of a lion; asyam—the face.


O Lord whose invincible violent power is more brilliant than a host of suns, O Lord whose roaring burns greater than a host of fires, O Lord whose lion face bewilders Your enemies, O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 10


guru-guru-giri-rajat-kandarantar-gate va
dina-mani-mani-shringevanta-vahni-pradipte
daddhad ati-kau-damstre bhishanojjihva-vaktram
daha daha narasimhasahya-virahitam me


guru—great; guru—greatest; giri—mountain; rajat—shining; kandara—cave; antah—within; gate—gone; va—or; dinamaëi-maëi—of suryakanta jewels; shringe—on the summit; va—or; anta—at the end of the cosmos; vahni—fire; pradipte—shining; dadhat—manifesting; ati—very; kaöu—sharp; damshöre—teeth; bhishaëa—frightening; ujjihva—with tongue; vaktre—mouth.


 Lord, with its very sharp teeth and fearful tongue, Your gaping mouth is like the greatest of splendid mountain caves, or like a mountain peak of suryakanta jewels, or like the blazing fire that destroys the universe. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 11


adharita-vibudhabdhi-dhyana-dhairyam vididhyad
vividha-vibudha-dhi-sraddhapitendrari-nasham
vidadhad ati-katahoddhatanoddhatta-hasam
daha daha narasimhasahya-virahitam me
adharita—entered; vibudha—of the demiogds; abdhi—the ocean; dhyana—of meditation; dhairyam—steadiness; vididhyat—shining; vividha—various; vibudha—of the demigods; dhi—intelligence; sraddhapita—concluded; indra—of Indra; ari—of the enemies; nasham—destruction; vidadhat—placing; ati—very; kaöaaha—universe; udghaööana—shaking; iddha—expanded; aööa—raised; hasam—laughter.


O Lord, Your loud and shrill laughter shakes the universe and agitates the peaceful ocean of the demigods' meditations. The demigods trust that this laughter means the death of Indra's enemies. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 12tri-bhuvana-trina-matra-trana-trishardra
netra-trayam ati-laghitarchir vishtapavishtapadam

navatara-ravi-tamram dharayan ruksha-viksham
daha daha narasimhasahya-virahitam me


tri—three; bhuvana—worlds; triëa—a blade of grass; matra—only; traëa—protection; trishëam—thirst; tu—indeed; netra—eyes; trayam—three; ati—very; laghita—light; arcih—of light; vishöapa—places; avishöa—entered; padam—parts; navatara—new; ravi—sun; tamram—red; dharayan—manifesting; ruksha—angry; viksham—glance.


O Lord, red like the rising sun, Your three angry eyes make all brilliant things in this world seem dim by comparison. Those eyes thirst to protect the blade of straw that is the three worlds. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 13


bhramad-abhibhava-bhubhrid-bhuri-bhu-bhara-sadbhid-
bhid-abhinava-vida-bhru-vibhramadabhra-shubhra
ribhu-bhava-bhaya-bhettar bhasi bho bho vibhabhir
daha daha narasimhasahya-virahitam me
bhramat—illusions; abhibhava—defeat; bhu—the world; bhrit—maintaining; bhuri—great; bhu—of the earth; bhara—burden; sat—the saintly devotees; bhit—of they who harm; bhit—destruction; abhinava—new; vida-bhru-vibhrama—moving of the eyebrows; adabhra—great; shubhra—splendor; ribhu—of the demigods; bhava—of continued material existence; bhaya—fear; bhettah—breaking; bhasi—You shine; bhah—Oh; bhah—Oh; vibhabhih—with splendors.
O Lord, the knitting of Your eyebrows is glorious without limit. Those eternally new movements defeat illusions, maintain the worlds, remove the burden of the worlds, and kill they who would harm Your devotees. O Lord who break apart the demigods' fears that they will remain trapped in this world of birth and death, You shine with great splendor. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 14shravana-khachita-canchat-kundaloccanda-ganda
bhrukuti katu lalata-shreshtha-nasarunoshta

vara-da su-rada rajat-kesarotsaritare
daha daha narasimhasahya-virahitam me
shravaëa—ears; khacita—decorated; cancat—moving; kuëdala—earrings; uccaëda—fearsome; gaëda—cheeks; bhru—eyebrows; kuöi—movements; kaöu—sharp; lalaöa—forehead; shreshöha—best; nasa—nose; aruëa—red; oshöha—lips; varada—O giver of boons; su-rada—beautiful teeth; rajat—glistening; kesara—mane; utsarita—driven away; are—enemies.


O Lord whose fearsome cheeks are decorated with swinging earrings, O Lord whose forehead is ferocious with moving eyebrows, O Lord whose nose is the most graceful, whose lips are red, whose teeth are splendid, and whose mane glistens wonderfully, O Lord who make Your enemies flee in all directions, O giver of boons, O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 15


kaci-kacakacad-rajad-ratna-kotira-shalin
gala-gata-galad-usrodara-ratnangadadhya
kanaka-kataka-kanci-shinjini-mudrikavan
daha daha narasimhasahya-virahitam me


kaci-kaca-kacat—on the top of Your mane; rajat—shining; ratna—jewel; koöira—crown; shalin—possessing; gala—on the neck; gata—gone; galad-usra—effulgent; udara—great; ratna—jewel; angada—with armlets; adhya—opulent; kanaka—jewel; kaöaka—bracelet; kanci—belt; shinjini—anklets; mudrika—finger rings; van—possessing.


O Lord wearing a splendid jewel crown in Your mane, O Lord glorious with a splendid jewel necklace, and with armlets, golden bracelets, belt, anklets, and finger rings, O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 16


ari-daram asi hetau chapa-banau gadam san
musalam api karabhyam ankusham pasha-varyam
kara-yugala-dhritantra-srag vibhinnari-vaksho
daha daha narasimhasahya-virahitam me


ari—cakra; daram—conchshell; asi—sword; kheöau—shield; baëa—arrow; cape—bow; gadam—club; san—being; musalam—mace; api—also; karabhyam—with two hands; ankusham—goad; pasha-varyam—noose; kara-yugala—two hands; dhrita—held; antra—of intestines; srak—garland; vibhinna—broken; ari—enemy's; vakshah—chest.


O Lord who in Your many hands hold a disc, conchshell, sword, shield, bow, arrow, club, mace, noose, a hook held with two hands, and a garland of intestines held in two hands, O Lord who tore apart Your enemy's chest, O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 17


cata cata cata duram mohayan bhramayarin
kadi kadi kadi kayam jvalaya sphotayasva
jahi jahi jahi vegam shatravam sanubandham
daha daha narasimhasahya-virahitam me


caöa—break; caöa—break; caöa—break; duram—far away; mohaya—bewilder; bhramaya—send fleeing; arin—enemies; kadi—kill; kadi—kill; kadi—kill; kayam—body; jvaraya—make burst into flames; sphoöayasva—break apart; jahi—defeat; jahi—defeat; jahi—defeat; vegam—quickly; shatravam—enemies; sanubandham—and their friends.


O Lord, please break my enemies. Break them. Break them. Bewilder them. Make them flee. Kill them. Kill them. Kill them. Break their bodies into pieces. Make their bodies burst into flames. Quickly defeat them. Defeat them. Defeat them and all their allies. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.


Text 18


vidhi-bhava-vibudhesha-bhramakagni-sphulinga-
prasavi-vikata-damshtrojjihva-vaktra-tri-netra
kala kala kala kamam pahi mam te su-bhaktam
daha daha narasimhasahya-virahitam me


vidhi—Brahma; bhava—Shiva; vibudhesha—and Indra; bhramaka—bewildering; agni-sphulinga—sparks; prasavi—flying; vikaöa—great; damshöra—teeth; ujjihva—tongue; vaktra—mouth; tri-netra—three eyes; kala—grant; kala—grant; kala—grant; kamam—desire; pahi—please protect; mam—me; te—to You; su-bhaktam—sincerely devoted.
O Lord, the sparks flying from Your great teeth, tongue, face, and three eyes bewilder Brahma, Shiva, and Indra. O Lord, please, please, please fulfill my desire. Please protect me, for I am sincerely devoted to You. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 19


kuru kuru karunam tam sankuram daitya-pote
disha disha vidisham me shashvatim deva drishtim
jaya jaya jaya-murte 'narta jetavya-paksham
daha daha narasimhasahya-virahitam me
kuru—please do; kuru—do; karuëam—mercy; tam—that; sankuram—great; daitya—of a demon; pote—to the small sonm; disha—show; disha—show; vidisham—the directions; me—of me; shashvatim—always; deva—O Lord; drishöim—glance; jaya—defeat; jaya—defeat; jaya-murte—O form of victory; anarta—free fom all sufferings; jetavya—to be defeated; paksham—the group.
O Lord, as You were merciful to Prahlada, please be merciful, please be merciful to me. O Lord, please glance, please always glance in my direction. O form of victory, O Lord free from all sufferings, please defeat, please defeat the demons. O invincible, all powerful Lord Nrisimha, please burn, burn into ashes my enemies and my sins.
Text 20


stutir iyam ahita-ghni sevita narasimhi
tanur iva parishanta malini sabhito 'lam
tad-akhila-gurum agrya-shrida-rupa lasadbhih
su-niyama-naya-krityaih sad-guëair nitya-yukta


stutih—prayer; iyam—this; ahita—what is inauspicious; ghni—destroying; sevita—served; narasimhi—to Lord Nrisimha; tanuh—form; iva—like; parishanta—peaceful; malini—in the meter malini; sa—that; abhitah—completely; alam—greatly; tad-akhila-gurum—the best of all; agrya—exalted; shrida-rupa—glorious; lasadbhih—shining; su-niyama-naya-krityaih—with beautiful feet; sad-guëaih—glorious; nitya—always; yukta—endowed.
This glorious prayer in the shanta-rasa, is like the form of Lord Nrisimha Himself. It is beautifully written with graceful long and short syllables in the meter malini.
Note: The meter malini is this: uuuuuu---u--u--.Text 21


likuca-tilaka-sunuh sad-dhitarthanusari
narahari-nutim etam shatru-samhara-hetum
akrita sakala-papa-dhvamsinim yah paöhet tam
vrajati nriharilokam kama-lobhady-asaktah


likuca—in the family of Trivikrama Paëdita; tilaka—tilaka marking; sunuh—son; sat—of the devotees; hita—welfare; artha—for the sake; anusari—following; narahari—to Lord Nrisimha; nutim—prayer; etam—this; shatru—of enemies; samhara—destruction; hetum—for the purpose; akrita—wrote; sakala—all; papa—sins; dhvamsinim—destroying; yah—a person who; paöhet—recites; tam—this; vrajati—goes; nriharilokam—to the planet of Lord Nrisimha; kama-lobhady-asaktah—free from lust, greed, and other vices.


Wishing the welfare of the Lord's devotees, Narayaëa Paëdita, who is the tilaka marking in the family of Trivikrama Paëdita, has written these prayers glorifying Lord Nrisimha, prayers that vanquish enemies and destroy all sins. A person free from lust, greed, and other vices who recites this prayer goes to the spiritual realm of Lord Nrisimha.Kannada Version- 
http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf
(With Kannada transcreation and English translation by “Jeevi”)
http://www.prapatti.com/slokas/kannada/nrisimhastuti1.pdf

Sanskrit text
"http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf" @ page 25. 

Tamil Text
http://www.prapatti.com/slokas/tamil/nrisimhastuti1.pdf

Malayalam Text 
http://www.prapatti.com/slokas/malayalam/nrisimhastuti1.pdf

Telugu Text
http://www.prapatti.com/slokas/telugu/nrisimhastuti1.pdf22 comments:

 1. can i get it in kannada language?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please check the following link given by Rishi.
   http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf
   (With Kannada transcreation and English translation by “Jeevi”)

   Delete
 2. Excellent. Thank you very much...

  ReplyDelete
 3. This is excellenet. Thanks you. I too need it in Kannada...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please check the following link given by Rishi.
   http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf
   (With Kannada transcreation and English translation by “Jeevi”)

   Delete
 4. This is excellent. Thank you. Would prefer to read the shlokas in Kannada or devanagri lipi though.

  ReplyDelete
 5. Thanks for reading.

  We can visualize the fierceful Ugra Narasimhar is it not.

  Unfortunately i couldnt find this slokam in Kannada. Will search again and will let you know if i find it.

  WarmRegards

  ReplyDelete
 6. Fantastic Rendition by Sri Vidyabhushan Ji. I found that he recites the stanza number 17 differently from what is given in the lyrics. Is this just Padantara or there is a correction ?

  Pranams

  Rishikesh

  ReplyDelete
 7. Hi Rishikesh,
  Corrected Kada to kadi in stansa 17.
  let me know if there is any other mistake in this.

  thanks & regards

  ReplyDelete
 8. Thanks,

  Can you please verify the Stanza 16. First two lines.

  Pranams

  Rishikesh

  ReplyDelete
 9. Hi Rishi,

  Please try
  http://www.stephen-knapp.com/prayers_to_lord_narasimhadeva.htm
  http://kksongs.org/songs/u/udayaravisahasra.html
  Not sure which one to trust. It is not in prapatti site too.

  If you can provide the correct version, please do.

  I feel very unfortunate that I do NOT have proper education to do such corrections.

  This post may help to enjoy the beautiful rendition given by Sri Vidyabhushan ji, The wonderful meaning of this slokam (May not be precise/accurate though)

  Shree Lakshmi Narasimhaya namaha

  ReplyDelete
 10. Namaste,

  Don't worry we both are in the same position.
  The reason behind me asking this is I was blessed to listen to discourses by many learned people about Sanskrit Slokas and Stotras, and they emphasized on the correct pronunciation of each and every syllable. Also Sanskrit is a such a beautiful language that a syllable pronounced bit longer or bit shorter can mean entirely different. But then there is something called Padaantara for example God will be described as with the brightness of thousands suns and also as showering the light of thousand suns. This will end up in different slokas but both are correct, and this is perfectly acceptable.

  But again let me remind you that this is just bits and pieces of knowledge I have. I also don't have knowledge in Sanskrit. So that is the reason why i was asking you.

  About Sri Vidyabhushan Ji, he was pontiff of Kukke Sumbramanhya Muth before . So he would have got the first hand initiation to all these stotras and slokas during his training as a Vatu from Learned Scholars. So that tilts the balance to the version he recites.

  I really appreciate the effort you have taken to compile this Slokas. My quest for Jnana continues. I will speak with some of my Elders who are knowledgeable and try to post the correct version.

  Pranams,

  Rishikesh

  ReplyDelete
 11. Namaste,

  We should not have missed learning Sanskrit is it not.
  It should have been mandatory atleast for hindus.

  The slokas which I recite daily, say about 10 or less, I follow vaikundavasi Mukkur sri lakshmi narasimhachariyar pronunciation.

  For the slokas like this one, its beyond my reach. Atleast for now.

  WarmRegards

  ReplyDelete
 12. Thank you for posting this sthotra maala. The meaning is exactly what I wanted to get so I can understand and chant them. Pranams.

  Sundaram

  ReplyDelete
 13. Namaste,

  As I said I am back and I have found book giving the translation in English and stotra itself by a Sanskrit Scholar Sri G. V Kulkarni
  http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf Kindly check it out.

  Pranams

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks a lot for the Narasimha stuti pdf. Will read it.

   Regards

   Delete
 14. Could you give link to tamil/sanskrit versions?
  Thanks

  ReplyDelete
 15. Murpriya

  Can I have tamil versions. This would help Venkataraman and myself

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Venkataraman / Cheeku,

   Can you please try

   Sanskrit
   "http://www.tatvavada.org/eng/etexts/N_stuti.pdf" @ page 25.

   Tamil
   http://www.prapatti.com/slokas/tamil/nrisimhastuti1.pdf

   Regards

   Delete
 16. murpriya

  Thanks you for the prompt reply

  With warm regards

  ReplyDelete
 17. pls can u send me the meaning of Tamil lyrics

  ReplyDelete
 18. Excellent Stuti of Bhagawan Shri Narsimha !

  ReplyDelete