Search This Blog

May 18, 2016

Venkatachala Nilayam by Sri Purandaradasa - Upanyasam / Song

My love towards this Sri Purandara dhasar keerthanai - Sri Venkatachala nilayam grew multifold after listening to this upanyasamVenkatachala Nilayam Vaikunta Pura Vasam
Pankaja Netram Parama Pavitram
Shanka Chakra Dhara Cinmaya Rupam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam ||

Ambujodbhava Vinutam Aganita Guna Namam
Tumbur Narada Gana Vilolam Ambudishayanam Aatmabhiramam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 1 ||

Pahi Pandava Paksham Kaurava Madaharanam
Bahu Parakrama Purnam
Ahalya Shapa Bhaya Nivaranam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 2 ||

Sakala Veda Vicharam SarvaJeevana Karam
Makara Kundala Dhara Madana Gopalam
Bhakta Posaka ShrI Purandara Vithalam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 3 ||
No comments:

Post a Comment