Search This Blog

May 18, 2016

Venkatachala Nilayam by Sri Purandaradasa - Upanyasam / Song

My love towards this Sri Purandara dhasar keerthanai - Sri Venkatachala nilayam grew multifold after listening to this upanyasamVenkatachala Nilayam Vaikunta Pura Vasam
Pankaja Netram Parama Pavitram
Shanka Chakra Dhara Cinmaya Rupam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam ||

Ambujodbhava Vinutam Aganita Guna Namam
Tumbur Narada Gana Vilolam Ambudishayanam Aatmabhiramam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 1 ||

Pahi Pandava Paksham Kaurava Madaharanam
Bahu Parakrama Purnam
Ahalya Shapa Bhaya Nivaranam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 2 ||

Sakala Veda Vicharam SarvaJeevana Karam
Makara Kundala Dhara Madana Gopalam
Bhakta Posaka ShrI Purandara Vithalam
Venkatacala Nilayam Vaikunta Pura Vasam || 3 ||
May 1, 2016

Srimath Bagavath Geetha - Meaning for each slokam

பகவத் கீதை - முழுவதும் - தமிழில் FROM http://mahabharatham.arasan.info/
Its such a wonderful site, having details about full mahabharatham. 
The following link is for Srimath Bagavath Geethai.

http://mahabharatham.arasan.info/2015/12/Bhagavad-Gita-In-Tamil.html
If you want a stress free life, bakthi, nimadhi, moksham...
Please listen to the Srimad Bhagavad GitA upanyasam by VaikunTha Vaasi,  Sri ThirukkaLLam Swamy... its a treasure .. trust me. 
Send a note to Sri Oppiliappan Koil V.Sadagopan Swami (at yennappan@computer.net) if you want to buy it.


Other Related links
http://murpriya.blogspot.sg/2013/11/how-srimath-bhagavad-gita-removes-stress.html
http://murpriya.blogspot.sg/2014/08/why-bhagawad-gita.html