Search This Blog

Nov 23, 2013

Sri Mantra Raja Patha Slokam - Explanation by Sri Mukkur Lakshmi Narasimhachariyar - Part 8http://murpriya.blogspot.sg/2010/09/vadapalli-lakshmi-narasimhar.html


Mukkur Swamigal thirupathangale saranam
Lakshmi thayar thiruvadigale saranam
Sri Lakshmi Narasimhaya namaha

No comments:

Post a Comment